S.S.S | Kataloğumuz | Giriş

Dünyadaki sosyal, ekonomik ve politik gelişmelere bağlı olarak son yıllarda çevrenin korunması alanında önemli gelişmeler olmuştur.

Türkiye’de çevre yönetimiyle ilgili sistemin temelleri 3. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977) ile birlikte atılmış, sistemin başlıca özellikleri ise 1982 Anayasası, 1983 tarihli Çevre Kanunu ve 1991 yılında Çevre Bakanlığı’nın 443 sayılı Kanun hükmünde Kararname ile kurulmasıyla belirlenmiştir. Çevre Bakanlığı daha sonra 2003 yılında Orman Bakanlığıyla birleştirilerek Çevre ve Orman Bakanlığı adını almıştır.

Çevre Kanunu, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu, çevreyi geliştirmenin, çevre sağlığını korumanın ve çevre kirlenmesini önlemenin devletin ve vatandaşın ödevi olduğu hükmünü içeren, Anayasanın 56. Maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.

Çevre Kanunun amacı bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır. Çevre Kanunu dışında,Milli Parklar Kanunu, Orman Kanunu, Belediye Kanunu gibi çevrenin korunmasına ilişkin hükümler içeren diğer kanunlar da bulunmaktadır. Çevre Kanunu çevrenin korunmasına yönelik kuralları belirleyen çerçeve bir kanun niteliğindedir.